fbpx

PRIVATUMO POLITIKA

MB Autospotus, juridinio asmens kodas 306073570, (toliau – Bendrovė arba Mes), rūpinamės savo kliento, paslaugų ir internetinio tinklalapio www.autodemus.lt naudotojo (toliau – Jūs arba Klientas) duomenų saugumu ir privatumu.

Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis bendrovės paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.autodemus.lt.

Bendrovė tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – „Reglamentas (ES) 2016/679“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatomis, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymais.

 1. SĄVOKOS:

Asmens duomenys – bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (tokia kaip – informacijos rinkimas, saugojimas, platinimas, sunaikinimas ir pan.).

Duomenų valdytojas – MB Autospotus, juridinio asmens kodas 306073570.

Duomenų subjektas (Jūs) – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė Sutikimas – bet koks jūsų laisva valia duotas konkretus pareiškimas, kuriuo sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti jums prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jūsų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauna kai Jūs:

 • Pildote lizingo paraišką internetinėje svetainėje www.autodemus.lt;

 • Kreipiatės nuotoliniais kanalais dėl paslaugų suteikimo: el.paštu, telefonu arba socialinuose tinkluose;

 • Atvykstate į bendrovės padalinį;

 • Kreipiatės į mus pasirinktu būdu norėdami bendradarbiauti, dirbti ar atlikti praktiką.

   

Bendrovė įsipareigoja gautą informaciją naudoti asmens tapatybės patikrinimui ir paraiškos įvertinimo tikslais (mokumo ir finansinės rizikos įvertinimas) arba kitiems tikslams, kurie būtini tolimesniam bendradarbiavimui.

3. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Bendrovė itin griežtai laikosi konfidencialumo pareigos klientų/potencialių klientų duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, jeigu to reikia sandorio rizikai įsivertinti, partnerių pasiūlymui gauti arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija gali būti suteikta kitoms šalims gavus Jūsų prašymą arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., bankams ar kitoms finansinėms institucijoms. Bendrovė pasilieka teisę teikti klientų duomenis atsakydama į teismo, teisėsaugos arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus, įmonėms, kurių veikla susijusi su įsipareigojimų nevykdymu kitiems duomenų gavėjams Duomenų subjekto sutikimu ar jo prašymu.

Šiai dienai bendradarbiaujame su bankais, kredito biuru bei privačiomis įmonėmis, teikiančiomis automobilių nuomos su išpirkimu paslaugas.

 1. TIESIOGINĖ RINKODARA

Kliento asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais jam išreiškus sutikimą ar nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas visada turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais. Bendrovė, gavusi tokį nesutikimą, nebetvarko kliento duomenų šiais tikslais. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą Jūs galite mus informuoti el. paštu info@autodemus.lt

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite šias žemiau nurodytas Duomenų subjektų teises:

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis;

 • Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis ;

 • Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

 • Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

 • Teisę į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą;

 • Teisė nesutikti.

   

Klientas, siekdamas įgyvendinti savo teises, prašymą gali teikti raštu: info@autodemus.lt. Gavę tokio pobūdžio prašymą, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas bei pateikti Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri reikalinga identifikuoti Jūsų tapatybę. Bendrovė įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos arba duomenų patikslinimo dienos pateikti Jums atsakymą ir atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisako juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir apimtį. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

Jums paprašius, asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis. Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą Mus prižiūrinčiai Asmens duomenų apsaugos institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

 1. SLAPUKAI

Bendrovės interneto svetainėje siekiame pateikti Jums pritaikytą informaciją ir funkcijas. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies) – maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalius identifikacijos numerius, kurie yra perduodami iš interneto svetainės į Kliento įrenginį. Taip pat Bendrovės interneto svetainėje gali būti naudojamos ir kitos technologijos, siekiant teikti ir/ar tobulinti paslaugas bei tinkamai atvaizduoti reklamą pagal vartotojo interesus. Toliau šioje Privatumo politikoje slapukai ir kitos technologijos apibūdinamos naudojant bendrinį terminą – slapukai. Naršydami interneto svetainėje Jūs sutinkate su būtinųjų slapukų naudojimu bei savo pasirinkimu Jūs galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Bendrovės interneto svetainėje naudojame būtinuosius, nuostatų, statistikos ir rinkodaros slapukus.

Būtinieji slapukai reikalingi, kad būtų suaktyvintos pagrindinės interneto svetainės funkcijos. Interneto puslapis negalėtų tinkamai veikti be būtinųjų slapukų naudojimo.

Nuostatos slapukai naudojami interneto svetainei įsimenant informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, Jūsų pasirinktas regionas, kuriame esate.

Statistikos slapukai leidžia analizuoti interneto svetainės naudojimą, siekiant išmatuoti ir pagerinti interneto svetainės naudojimo našumą.

Rinkodaros slapukai yra naudojami siekiant pateikti reklamas ir/ar skelbimus, atitinkančius kliento interesus.

Jūs galite pasirinkti, kokie slapukai bus naudojami. Jeigu nesutinkate su tam tikrų slapukų naudojimu, galite išjungti visus naudotinus slapukus arba įjungti (ar) išjungti juos po vieną (išskyrus būtinuosius).

 1. PAKEITIMAI

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra. Pakeitus Privatumo politiką, tokių pakeitimų įgyvendinimas gali užtrukti iki 30 darbo dienų. Jeigu norite sekti Privatumo politikos pakeitimus, periodiškai tikrinkite šią svetainės skiltį.

Paskutinį kartą ši Privatumo politika buvo atnaujinta 2022-05-27.